ارسال اسپل

شما مشتری محترم میتوانید از دو طریق اسپل نام خود را در اختیار ما قرار دهید.

۱ – ارسال تصویر صفحه اول گذرنامه طوری که در آن مشخصات اصلی شما (نام، نام خانوادگی، نام پدر و تاریخ تولد) واضح و خوانا باشد. همچنین اگر ترجمه ای از گذشته دارید که در آن اسپل شما قید شده است، میتوانید از این طریق تصویر آن را برای ما بفرستید.

شماره تلفن :

ارسال تصویر اول گذرنامه :

ارسال تصویر ترجمه قبلی :

 

۲- وارد کردن مشخصات فردی

توجه: لطفا اسپل را دقیقا مطابق پاسپورت وارد نمایید و اگر احیانا در پاسپورت بین هرکدام ازموارد زیر به اندازه ی یک Space فاصله وجود داشت، شما هم با همان فاصله و اگر سرهم و به هم چسبیده بود شما هم به هم چسبیده برای ما بفرستید. به طور مثال نام سید علیرضا ممکن است به چند حالت در پاسپورت قید شده باشد:  SEYEDALIREZA یا SEYED ALIREZA و یا  SEYED ALI REZA. این موضوع در نام خانوادگی یا نام پدر نیز صدق میکند.

 

شماره قبض مشتری : (بالا سمت راست قبض)

نام/Name : (لاتین آن قید شود)

نام خانوادگی/Surname : (لاتین آن قید شود)

نام پدر/Father's Name : (لاتین آن قید شود)

تاریخ تولد/Date of Birth : (به میلادی قید شود)