ارسال اسپل

شما مشتری محترم میتوانید از دو طریق اسپل نام خود را در اختیار ما قرار دهید.

۱ – ارسال تصویر صفحه اول گذرنامه طوری که در آن مشخصات اصلی شما (نام، نام خانوادگی، نام پدر و تاریخ تولد) واضح و خوانا باشد. همچنین اگر ترجمه ای از گذشته دارید که در آن اسپل شما قید شده است، میتوانید از این طریق تصویر آن را برای ما بفرستید.

تصویر صفحه اول گذرنامه :

تصویر ترجمه قبلی :

 

۲- وارد کردن مشخصات فردی

توجه: لطفا اسپل را دقیقا مطابق پاسپورت وارد نمایید و اگر احیانا در پاسپورت بین هرکدام ازموارد زیر به اندازه ی یک Space فاصله وجود داشت، شما هم با همان فاصله و اگر سرهم و به هم چسبیده بود شما هم به هم چسبیده برای ما بفرستید. به طور مثال نام سید علیرضا ممکن است به چند حالت در پاسپورت قید شده باشد:  SEYEDALIREZA یا SEYED ALIREZA و یا  SEYED ALI REZA. این موضوع در نام خانوادگی یا نام پدر نیز صدق میکند.

 

شماره قبض مشتری : (بالا سمت راست قبض)

نام/Name : (لاتین آن قید شود)

نام خانوادگی/Surname : (لاتین آن قید شود)

نام پدر/Father's Name : (لاتین آن قید شود)

تاریخ تولد/Date of Birth : (به میلادی قید شود)