نحوه پرداخت هزینه ترجمه

شما مشتری محترم میتوانید از طریق شماره حساب و شماره کارت زیر مبلغ اعلام شده ترجمه را به حساب دفتر واریز نمایید. همچینین لطفا پس از پرداخت، تصویر یا فایل قبض واریزی خود را با درج کردن شماره قبض در اختیار ما قرار دهید یا از طریق تلفن به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک پارسیان به نام آقای امیر رضائی:

۸۰۰۰۲۱۷۳۴۱۹۰۰۷

شماره کارت بانک پارسیان به نام آقای امیر رضائی:

۷۱۶۲ – ۵۷۳۷ – ۰۶۱۰ – ۶۲۲۱

شماره قبض مشتری

فایل یا تصویرفیش واریزی