پرکردن فرم سفارتها

دارالترجمه یوتاب کاملا به این موضوع واقف است که تکمیل فرم سفارتها پروسه ای پیچیده است.

توصیه دارلترجمه یوتاب به شما این است که از ارائه فرم جهت تکمیل به افراد غیر متخصص جدا خودداری نمایید. گاه این عمل بدلیل نا آشنایی متصدی، باعث عقب افتادن وقت سفارت و حتی گاهی باعث لغو وقت سفارت نیز می گردد.

دارالترجمه برای تکمیل فرم هاب سفارتی نیز شما را یاری خواهد رساند .